Η ALTEC Software παρουσιάζει τη έκδοση 3 του ONAR, για υπηρεσίες στο «Σύννεφο» Εκτύπωση
Τρίτη, 29 Μάρτιος 2011

On April 15 ALTEC Software Research Division will present the new version of the ONAR platform.

The third version of the ONAR platform offers functionality that enables Cloud Computing. Going one step further, the SOA (Service Oriented Architecture) architecture of ONAR is transferred to the Cloud.

ALTEC Software will initially offer its own network infrastructure to create Private Clouds Pools and in future versions the ONAR Services will be deployed to other Private Cloud Pools hosted by Microsoft, Google and RackSpace.

Version 3 evolves the capacity for rapid development of interoperability web services to a new environment offered by ONAR Concepts and Services Designer version 3, and the usage of Private Clouds enables even small businesses to offer high level B2B and B2C services.

The new version also emphasizes on mobile computing with ONAR Pages version 2 that allows the use of ONAR services from mobile devices (Tablets and Smart phones). ONAR Version 3. Υψώστε τις υπηρεσίες σας στο «Σύννεφο».


Στις 15 Απριλίου θα παρουσιαστεί η νέα έκδοση της πλατφόρμας ONAR.

Στην τρίτη της έκδοση η πλατφόρμα ONAR προσφέρει λειτουργίες που θα αξιοποιούν το Cloud Computing. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture) του ONAR μεταφέρεται στο Cloud. Οι υπηρεσίες που δημιουργούνται με την Πλατφόρμα πλέον θα μπορούν να δημοσιεύονται στο Cloud.

H ALTEC Software θα προσφέρει αρχικά την δική της δικτυακή υποδομή για την δημιουργία Private Clouds Pools και σύντομα θα παρουσιαστούν και εκδόσεις της πλατφόρμας για χρήση των υπηρεσιών της Microsoft, της Google και της RackSpace.

H έκδοση 3 εξελίσσοντας τις δυνατότητες ταχείας ανάπτυξής διαδικτυακών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας σε ένα νέο περιβάλλον που προσφέρεται από τον ONAR Concepts and Services Designer 3, και με την χρήση των Private Clouds προσφέρει ακόμα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου B2B και Β2C υπηρεσίες.

Στην νέα έκδοση δίνεται επιπλέον έμφαση στο mobile computing με το ONAR Pages version 2 που επιτρέπει την χρήση των υπηρεσιών του ONAR από φορητές συσκευές (Tablets and Smart phones).